Soutěž dovedností nejen v ručních řemeslech

GDPR

Ochrana osobních údajů

Informace dle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení na ochranu osobních údajů) neboli GDPR (dále jen „nařízení“) účinného od 25. 5. 2018.

Tato informace se netýká právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů.

Správcem Vašich osobních údajů je Nadace Jedličkova ústavu IČO: 25691872, se sídlem 140 00  Praha 4, Na Topolce 1713/1a (dále též jen „NJÚ“), tel.: +420 241 083 554.

K čemu potřebuje NJÚ osobní údaje?

1. Jsem účastníkem Abilympiády pro děti a mládež

1.1. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro organizaci Abilympiády pro děti a mládež, kterou pořádá NJÚ, jejíž jste účastníkem.

1.2. Účely zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny

  •    splnění smluvního vztahu mezi Vámi a NJÚ,
  •    vystavení daňového dokladu,
  •    budoucí uplatňování práv ze smluvního vztahu,
  •    dodržení archivačních povinností,
  •    splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

2. Marketingové účely akce NJÚ

2.1. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů je prováděno na základě s Vaším souhlasem poskytnutých údajů, nebo v souvislosti s organizací a propagací akce Abilympiáda pro děti a mládež z důvodu oprávněného zájmu NJÚ pro účely marketingu tak, aby NJÚ mohla řádně vykonávat jednu ze svých hlavních činností, tj. prezentování činnosti nadace a naplnění hlavních cílů poslání.

2.2. Účely zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny

Účelem zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny, je marketing (rozesílání propagačních informací o akci Abilympiáda pro děti a mládež).

3. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely. Těmito příjemci mohou být orgány veřejné správy v souladu s právními předpisy, dodavatelé NJÚ, kteří pro něj zajišťují zpracování osobních údajů nebo k nim mají přístup (např. servis a správa IT systémů, vedení a kontrola účetnictví), společnosti zabývající se vymáháním pohledávek, jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy.

4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Doba nezbytná ke splnění účelů vymezených dle bodu 1.2. a 2.2 je stanovena na 1 rok od spuštění registrace účastníků.

5. Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a automatizovaně pomocí příslušného softwarového vybavení, nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše a samotnému subjektu osobních údajů. NJÚ nebude Vaše osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

NJÚ provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. Zpracování, uchování a likvidace osobních údajů se provádí v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění.

Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Nadace Jedličkova ústavu si dovoluje informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává o následujících právech, které pro Vás vyplývají z nařízení. Podrobnější informace o právech naleznete na stránce https://nadaceju.cz/o-nadaci/gdpr 


Partneři

Sponzoři


Pro Dětskou abilympiádu navrhla a vytvořila mevia.cz