Soutěž dovedností nejen v ručních řemeslech

Pravidla soutěže

1. Soutěž je otevřená všem zdravotně postiženým dětem a mládeži od 6 do 26 let.

2. Do soutěží se mohou přihlásit zdravotně postižení: tělesně, smyslově, mentálně. Soutěžící se při registraci prokáží průkazem ZTP nebo ZTP/P. Pokud nejsou jeho držiteli, předloží lékařské potvrzení diagnózy nebo potvrzení školy.

3. Soutěžní disciplíny: ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN, KERAMIKA, KORÁLKOVÁNÍ, LEGO, MALOVÁNÍ, MALOVÁNÍ NA SKLO, PRÁCE SE DŘEVEM, PUZZLE, STUDENÁ KUCHYNĚ, TKANÍ (hrábě), VYŠÍVÁNÍ a KOŠÍKÁŘSTVÍ.

4. Soutěžní disciplína se uskuteční, pokud se na ni přihlásí alespoň tři účastníci.

5. O zařazení do soutěže rozhoduje datum odeslání kompletně vyplněné elektronické přihlášky. Po potvrzení přihlášky organizátorem je přihlášení platné. 

6. V soutěžních disciplínách jsou obvykle dvě věkové kategorie:
a) 1. kategorie – mladší – od 6 do 12 let
b) 2. Kategorie – starší –  od 13 do 26 let.
Některé disciplíny jsou otevřené pouze pro jednu kategorii.

7. Zájemci mohou soutěžit pouze v jedné soutěžní disciplíně.

8. Přihlášku je nutno odeslat elektronicky do neděle 14. 4. 2024 do 22:00.

9. Po zaregistrování Vaší přihlášky organizátoři potvrdí vybraným soutěžícím účast na  Abilympiádě e-mailem. Pokud Vám e-mail nepřijde, kontaktujte vedoucího Abilympiády.

10. Soutěže proběhnou podle předem stanovených a oznámených pravidel obsahujících i hodnocení finálního výrobku (výkonu).

11. Přihláška musí být vyplněna kompletně, jinak systém neumožní její odeslání.

12. Soutěžní disciplíny mají tříhodinový časový limit. Při opuštění soutěžního prostoru (WC, občerstvení apod.) se stanovený časový limit o tuto dobu neprodlužuje.

13. Vyhodnocení provedou 3 rozhodčí a určí konečné pořadí soutěžících.

14. V případě nejasností a pochybností je možné se odvolat po zaplacení poplatku 50,- Kč u vedoucího Abilympiády. Odvolací komisi tvoří vedoucí Abilympiády, vedoucí disciplíny a zástupce Jedličkova ústavu nebo Nadace Jedličkova ústavu.

15. Každý soutěžící řeší zadaný úkol samostatně. Výjimku tvoří pouze soutěžící, kteří v přihlášce uvedli požadavek na asistenta, kterého zajišťují organizátoři (nemůže to být rodič, učitel, vychovatel ani asistent, na kterého je soutěžící zvyklý).

16. V případě nepovolené cizí pomoci či jiném závažném porušení stanovených pravidel bude soutěžící rozhodčím napomenut. Při opětovném porušení pravidel bude soutěžící vyřazen. Toto porušení musí potvrdit alespoň dva rozhodčí.

17. Startovné pro jednotlivého soutěžícího činí 50,- Kč.

18. Průběh disciplín mohou sledovat všichni přítomní. Vstup do soutěžního prostoru bude povolen zástupcům sdělovacích prostředků, popř. mimořádným hostům (povoluje vedoucí disciplíny).

19. Po dokončení soutěžního úkolu je za soutěžícího zodpovědná osoba, která soutěžícího na Abilympiádě doprovází.

20. V disciplíně a věkové kategorii soutěží všichni společně, nezávisle na typu a stupni zdravotního postižení.

 

Přihláška


Partneři

Sponzoři


Pro Dětskou abilympiádu navrhla a vytvořila mevia.cz